Fellows – 2019

Acharan Jain
Akansha Shrestha
Alwin Thomas
Arun Jha
Haridarshan Patel
Harsh Raaz
Manoj Kumar Yadav
Minu Martin
Prakalp Shandilya
Satya Prakash Singh
Seera vijaya shalini
Sudhakar Katiyar