Fellows – 2014

Aayush Gupta
Akshay Subramaniam
Ashish Paswan
Aswathy N.
Deepak Gupta
Gaurav Vaidya
Karan Vohra
Ramprasad V.
Sandeep Sharma
Sangeeth Sankar A.
Sayan Samanta
Shefali Mittal
Shwetha Hymavathi
Tapan Kumar
Tirtha Sarathi Lodh
Umang Shah
Vishal Bhushan Jha